REGULAMIN PROMOCJI SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.AKCESORIAMOTORYZACYJNE.COM
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01 LISTOPADA 2023 ROKU

§ 1 Organizator promocji

Organizatorem promocji w Sklepie internetowym www.akcesoriamotoryzacyjne.com jest przez Pan Tomasz Wawrzyniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Elektromechanika EL-CAR Tomasz Wawrzyniak z siedzibą w Bydgoszczy (85-142) przy ul. Nieszawska 36 , NIP 9532497282, REGON 340695510.

§ 2 Czas trwania promocji

 1. Czas trwania promocji jest nieokreślony.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość odwołania promocji w każdym czasie.

§ 3 Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji każdorazowo jest złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym www.akcesoriamotoryzacyjne.com na zasadach określonych w 4 Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w promocji jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu,
  • posiadanie poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768.

§ 4 Zasady promocji

 1. Przy składaniu przez Klienta pierwszego zamówienia w sklepie internetowym, Sprzedawca oferuje Klientowi jednorazowy rabat w wysokości 5% wartości zamówienia. Rabat obejmuje wszystkie towary objęte pierwszym zamówieniem Klienta (Rabat na pierwsze zakupy).
 2. Warunkiem skorzystania z Rabatu na pierwsze zakupy jest wpisanie przez Klienta przy składaniu zamówienia kodu aktywacyjnego w dedykowanym w tym celu polu. Wpisanie kodu spowoduje automatyczne obniżenie ceny zamówienia o wysokość oferowanego w tym celu rabatu.
 3. Kod aktywacyjny, o którym mowa w ust. 11 ust. 2 Regulaminu znajduje się na infografice na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedawca po sfinansowaniu i zakończeniu przez Klienta pierwszych zakupów oferuje Klientowi kolejny rabat w określonej przez siebie wysokości. (Rabat na kolejne zakupy).
 5. Informacje o rabacie na kolejne zakupy, w szczególności wysokość oferowanej zniżki oraz kod aktywacyjny, o którym mowa w 11 ust. 6 Regulaminu Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany przez Klienta podczas pierwszych zakupów adres e-mail.
 6. Warunkiem skorzystania z Rabatu na kolejne zakupy jest złożenie przez Klienta kolejnego zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania kodu aktywacyjnego i wpisanie tegoż kodu
  w dedykowanym w tym celu polu. Wpisanie kodu spowoduje automatyczne obniżenie ceny zamówienia o wysokość oferowanego w tym celu rabatu.
 7. Rabaty nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może być wykorzystany tylko jeden kod aktywacyjny.
 8. Skorzystanie z kodów aktywacyjnych zależy od wyłącznej woli Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego kodu, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego kodu w dedykowanym w tym celu polu podczas robienia zakupów w Sklepie internetowym.

§ 5 Reklamacje i zwroty

 1. Klient może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z uczestnictwem w Promocji. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@akcesoriamotoryzacyjne.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Zasady korzystania przez Klienta z uprawnień dotyczących odstąpienia od umowy oraz reklamacji zakupionych towarów, zawarte są w § 7 i 8 Regulaminu Sklepu Internetowego.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego www.akcesoriamotoryzacyjne.com, dostępnego na stronie Sklepu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2023 roku.