REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.AKCESORIAMOTORYZACYJNE.COM
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01 LISTOPADA 2023 ROKU

§ 1 Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
   i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.akcesoriamotoryzacyjne.com;
  • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.akcesoriamotoryzacyjne.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  • Sprzedawca – Tomasz Wawrzyniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Elektromechanika EL-CAR Tomasz Wawrzyniak, NIP 9532497282, REGON 340695510.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  • Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod www.akcesoriamotoryzacyjne.com prowadzony jest przez Pana Tomasza Wawrzyniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Elektromechanika EL-CAR Tomasz Wawrzyniak z siedzibą w Bydgoszczy (85-142) przy ul. Nieszawska 36 , NIP 9532497282, REGON 340695510.
 2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Elektromechanika EL-CAR Tomasz Wawrzyniak ul. Nieszawska 36 85-142 Bydgoszcz, telefonicznie pod numerem: +48793 093 428, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@akcesoriamotoryzacyjne.com.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.akcesoriamotoryzacyjne.com.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • a) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
  • b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • c) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • d) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a) dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu,
  • b) posiadanie poczty elektronicznej,
  • c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
  • d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.akcesoriamotoryzacyjne.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe według wyboru Klienta bez rejestracji lub po zarejestrowaniu.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • a) dopuści się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
   w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
  • c) poda w trakcie składania zamówienia lub rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

§ 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego odbywa się poprzez złożenie przez Klienta zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostka organizacyjną przez samo wysłanie zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta.
 3. Zamówienia polegają na wyborze zamawianych Towarów przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka i podejmowaniu kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 1 dnia roboczego, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane pocztą elektroniczną e-mail.
 7. Sprzedawca przed potwierdzeniem zamówienia, może zwrócić się do Klienta
  w celu weryfikacji danych, w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych adresowych. W takim wypadku termin do potwierdzenia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia w szczególności
  w przypadku braku towaru na stanie magazynowym.

§ 5 Warunki dostawy

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy naliczane oddzielnie wskazywane są każdorazowo w czasie składania Zamówienia.
 4. Standardowy czas realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W przypadku uiszczania ceny przelewem bankowym, czas realizacji dostawy liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Klient może odebrać towar osobiście, lecz tylko za uprzednim obustronnym potwierdzeniem terminu i miejsca odbioru, lecz nie krótszym aniżeli 3 dni robocze od złożenia zamówienia.

§ 6 Ceny i metody płatności

 1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący zyskują dopiero z chwila potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • a) przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy mBank nr 13 1140 2004 0000 3602 6683 2867,
   b) przy odbiorze przesyłki za pobraniem pocztowym,
  • c) gotówką przy odbiorze osobistym.
  • d) za pomocą szybkiej płatności „Zapłać z Paynow” – Bezpieczne płatności BLIK i szybkie przelewy internetowe .

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni i na zasadach wskazanych poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie na adres Sprzedawcy tj. Bydgoszcz (85-142) ul. Nieszawska 36 bądź na adres e-mail: kontakt@akcesoriamotoryzacyjne.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • a) od dnia dostarczenia towaru – dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności,
  • b) od dnia dostarczenia ostatniego towaru, partii lub części – w przypadku umów obejmujących wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach,
  • c) od dnia dostarczenia pierwszego z Towarów – w przypadku umów polegających na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony,
  • d) od dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że zaproponował, że sam odbierze Towar.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w odniesieniu do umów:
  • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
  • h) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klientt żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  • i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
  • l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług,
  • m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejącą w momencie jego dostarczenia Klientowi na zasadach przewidzianych w przepisach prawa polskiego, w szczególności przepisach Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży zawartą na odległość istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 5. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
 6. W wypadkach określonych Ustawą, w przypadku gdy Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w §8 ust. 3 Regulaminu może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dotyczy to sytuacji, gdy:
  • a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy lub wymiany bądź nadmierne koszty z tym związane,
  • b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył,
  • c) pomimo prób podejmowanych przez Sprzedawcę w celu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży, brak ten występuje nadal,
  • d) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony,
  • e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Klient nie może żądać odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
 8. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy tj. Bydgoszcz (85-142) ul. Nieszawska 36 bądź na adres e-mail: kontakt@akcesoriamotoryzacyjne.com,
 9. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać szczegóły reklamacji,
  w szczególności jaki Towar reklamuje, jaka wada i kiedy została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 11. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia
  w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 10 Opinie

 1. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość nieodpłatnego zamieszczania opinii na temat Towaru lub obsługi Zamówienia.
 2. Bezwzględnym warunkiem zamieszczenia Opinii jest zawarcie Umowy sprzedaży i nabycie Towaru przez Klienta.
 3. Zamieszczenie Opinii następuje po zawarciu Umowy sprzedaży poprzez umieszczenie wypowiedzi słownej lub w formie gwiazdek od 1 do 5.
 4. Wraz z opinią Klient podaje swój dowolnie wybrany nick (pseudonim), który zostanie zamieszczony wraz z Opinią.
 5. Sprzedawca weryfikuje fakt zawarcia Umowy sprzedaży i nabycia Towaru przez zamieszczającego Opinię Klienta oraz treść tej Opinii, a następnie Opinię spełniającą warunki publikacji umieszcza na stronie internetowej Sklepu.
 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa
  i niniejszego Regulaminu.
 7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści
  o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 8. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie
  z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w rozumieniu zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
  w dowolnym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu.
 6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2023 roku.